fbpx
Skip to main content

Algemene voorwaarden

In het kader van het aangaan van een Dienstverleningsovereenkomst met Sportdocent.nu gaat u akkoord met de algemene voorwaarden welke te vinden zijn op deze pagina.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverleningsovereenkomst

De schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, op basis waarvan door Opdrachtnemer op basis van een standaardaanvraagprocedure een Opdracht gegeven kan worden.

Opdracht

Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op basis van de Dienstverleningsovereenkomst.

Opdrachtnemer

De rechtspersoon, te weten Sportdocent.nu BV, h.o.d.n. Sportdocent, die diensten op het gebied van gymlessen, sportlessen, andere sportstimuleringsactiviteiten en aanverwante c.q. overige werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever

De organisatie of rechtspersoon, die diensten ter zake die gymlessen, sportlessen of andere sportstimuleringsactiviteiten en aanverwante c.q. overige werkzaamheden afneemt van Opdrachtnemer, onder toepassing van deze voorwaarden.

Contractperiode

De overeengekomen duur van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Dienstverleningsovereenkomst.  

Vergoeding

De overeengekomen vergoeding(en) voor te leveren Diensten op basis van de Dienstverleningsovereenkomst.

Diensten

Alle werkzaamheden, waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven aan Opdrachtnemer krachtens de Dienstverleningsovereenkomst, en/of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de concrete opdrachten uit hoofde van genoemde Dienstverleningsovereenkomst; een en ander in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door Opdrachtgever zijn gegeven en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard conform artikel 2.3.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Dienstverleningsovereenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3 De Dienstverleningsovereenkomst komt tot stand doordat partijen een schriftelijke overeenkomst hebben getekend dan wel – in bijzondere gevallen – dergelijke afspraken omtrent dienstverlening vanwege Opdrachtnemer overeen zijn gekomen door middel van een opdrachtbevestiging via een e-mail, in het bijzonder op basis van de standaard Aanvraagprocedure uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst dan wel een daartoe gesloten overeenkomst van opdracht.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.5 Eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.6 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden als dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever in relatie tot de Diensten.

2.8 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer zulks kenbaar maken op haar website en/of Opdrachtgever op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn dan van kracht vanaf de datum van wijziging van de algemene voorwaarden, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na ter kennisstelling uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een dergelijke wijziging. In dat laatste geval zullen de bestaande algemene voorwaarden van toepassing blijven op de bestaande contractrelatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot de contractuele einddatum.

ARTIKEL 3: SPECIFICATIE DIENSTVERLENING; AARD DIENSTVERLENING; VERANTWOORDELIJKHEID EN ROLLEN PARTIJEN

3.1 Doelstelling van de dienstverlening door Opdrachtnemer is het faciliteren en verzorgen van sportaanbod m.n. in het onderwijs of in de kinderopvang.

De specifieke uit te voeren dienstverlening en bijbehorende voorwaarden en faciliteiten, geldend tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gespecificeerd in de tussen partijen overeengekomen Dienstverleningsovereenkomst, dan wel in de door Opdrachtnemer verstuurde Opdrachtbevestiging per e-mail

3.2 Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Door Opdrachtnemer ingezette sportbegeleiders of sportcoördinatoren zijn werkzaam uitsluitend onder leiding en toezicht van Opdrachtnemer en als zodanig heeft Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid jegens de door Opdrachtnemer ingezette sportcoördinator of sportbegeleider.

3.3 In geval van klachten omtrent de uitvoering van de dienstverlening, zal Opdrachtgever zich uitsluitend wenden tot Opdrachtnemer. Opdrachtnemer neemt de uitsluitende en gehele verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht en deelt in geval van dienstverlening de werkzaamheden en wijze van invulling zelfstandig in. Een en ander met inachtneming van de reguliere afstemming met Opdrachtgever vanuit de randvoorwaarden en belangen van Opdrachtgever, zoals overeengekomen met Opdrachtnemer.

3.4 Opdrachtgever is zelf geheel en uitsluitend verantwoordelijk voor het eventueel ingezette materiaal en de bijbehorende accommodatie en is uitsluitend verantwoordelijk voor de deelnemers aan door haar ingezette activiteiten, waarvoor Opdrachtnemer het sportaanbod faciliteert; een en ander met inachtneming van de professionele dienstverlening door Opdrachtnemer.

3.5 Opdrachtgever verplicht zich en staat ervoor in dat op alle betreffende locaties van haar, waarbij het sportaanbod wordt uitgevoerd, sprake is van een actuele en toepasbare Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

3.6 Opdrachtnemer spant zich tot het uiterste in om de door Opdrachtgever verzochte dienstverlening uit te voeren en de door Opdrachtgever gewenste continuïteit met betrekking tot het sportaanbod te waarborgen, zodanig dat het sportaanbod van Opdrachtgever te allen tijde door kan gaan. Voorwaarde daarbij is echter dat Opdrachtnemer deze inspanning slechts kan realiseren, indien zij de gewenste overeengekomen kwaliteit kan waarborgen -gegeven de omstandigheden en niet geconfronteerd wordt met overmachtssituaties. In dergelijke gevallen zal niet uitgevoerde dienstverlening niet in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever overeengekomen inzet van dienstverleners vanwege Opdrachtnemer annuleert, is dat mogelijk behoudens ingeval een geplande sportcoördinator of sportbegeleider reeds ingepland staat en dit niet ten minste drie werkdagen van tevoren schriftelijk is afgezegd door Opdrachtgever.

ARTIKEL 4: DUUR; VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt nader gespecificeerd in de tussen partijen geldende Dienstverleningsovereenkomst, dan wel is opgenomen in de daarop gebaseerde schriftelijke opdrachtbevestiging vanwege Opdrachtnemer.

4.2 De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is te allen tijde een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij iedere partij het recht heeft de Dienstverleningsovereenkomst op te zeggen, mits zulks geschiedt voor de datum van 1 juli van enig jaar en mits zulks geschiedt schriftelijk t.a.v. de directie van de andere partij en conform hetgeen is opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst.

Bij gebreke van een rechtsgeldige opzegging, wordt de lopende overeenkomst tussen partijen telkens voortgezet voor een volgende vergelijkbare periode, zoals initieel overeengekomen tussen partijen.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 8 dagen na schriftelijke aanmaning.

4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de Dienstverleningsovereenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.

4.5 Na schriftelijke overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging van de opdracht mogelijk.

4.6 Partijen kunnen in ieder geval de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:

4.6.1 de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement wordt verklaard;

4.6.2 de ander bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.6.3 de ander handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 De verschuldigde vergoedingen van Opdrachtgever zijn opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst en bestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, met name uit een vooraf bepaald bedrag per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

5.2 Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege, exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

5.3 Het tot stand komen van de Dienstverleningsovereenkomst, leidt tot de verplichting tot betaling van de overeengekomen samenwerkingsvergoeding en de vergoedingen uit hoofde van de door Opdrachtgever verstrekte opdrachten.

5.4 De vergoeding dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

5.5 Deelbetaling van de vergoeding voor geleverde diensten zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtnemer.

5.6 Annulering door Opdrachtgever van specifieke opdrachten krachtens de bestaande Dienstverleningsovereenkomst zal door Opdrachtnemer in beginsel aanvaard kunnen worden, mits de annulering schriftelijk ten minste 5 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht plaatsvindt en mits Opdrachtgever expliciet bereid is uitvoering te geven aan het gestelde in artikel 5.8 (zie hieronder)..

5.7 Indien Opdrachtgever een gemaakte afspraak voor een concrete opdracht uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomst eenzijdig opzegt, zonder expliciet toegezegde bereidheid tot nakoming van artikel 5.8, blijft de betalingsverplichting uit hoofde van de concrete opdracht onverkort in stand.

5.8 Bij een door Opdrachtnemer aanvaarde annulering van de Dienstverleningsovereenkomst van opdracht, wordt de resterende verschuldigde vergoeding in rekening gebracht.

5.9 Indien Opdrachtnemer door overmacht of niet toerekenbare omstandigheden wordt gedwongen een opdracht te annuleren, zal  Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk  schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te brengen. Het onverhoopt niet ( tijdig) ontvangen van bericht van annulering laat onverlet dat opdrachtnemer zich recht geldig kan beroepen op overmacht conform artikel 8.

5.10 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met de Opdrachtgever, de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 6: BETALING; FACTURERING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

6.2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

6.3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.

6.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.5. Opdrachtnemer is gerechtigd om – in afwijking van de reguliere facturering op  basis van facturering op maandbasis achteraf –  in bijzondere gevallen ter meerdere zekerheid van betaling op voorschot basis te factureren. Facturen kunnen  per e-worden verstrekt door opdrachtnemer. Betalingstermijn is altijd 14 dagen.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De door Opdrachtnemer uit te voeren diensten worden gekwalificeerd als inspanningsverplichtingen, uitgaande van de onverkorte verplichting van Opdrachtnemer om invulling te geven aan de bij Opdrachtgever bestaande behoefte aan professionele menskracht. De Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gesteld door Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer aantoonbaar – ondanks eerdere ingebrekestelling vanwege Opdrachtgever om een verzuim alsnog te herstellen – sprake is van toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtnemer.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer krachtens de desbetreffende concrete opdracht vanwege Opdrachtgever zou kunnen factureren. Indirecte schade vanwege Opdrachtgever komt niet voor vergoeding in aanmerking, behoudens indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de Dienstverleningsovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.

Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Opdrachtnemer, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de Dienstverleningsovereenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

ARTIKEL 9: GEHEIMHOUDING

9.1 Partijen zullen alle aan elkaar verstrekte informatie in het kader van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen als vertrouwelijk beschouwen, voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

10.1 De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake lesmethoden, lesvoorbereidingen en anderzijds in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

10.2 Alle door de Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen, afbeeldingen, modellen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

11.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Opdrachtnemer dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn onder andere begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Ingeval van geschillen tussen partijen omtrent de inhoud en/of uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst tussen partijen, zullen partijen in eerste instantie trachten deze geschillen minnelijk op te lossen, al dan niet door inschakeling van een onafhankelijke derde, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde de bevoegde rechter in te schakelen, welke bevoegd is in het arrondissement van de statutaire plaats van vestiging van de gedaagde partij.